Փակ և բաց հասարակությունները

Ժողովրդավարական հասարակության, հատկապես քաղաքացիական հասարակությունների քաղաքական համակարգերում կարևորագույն տեղ են զբացեղնում քաղաքացիների կյանքում: Ուստի նման ձգտումների ուժեղացումը և գործնականում դրանց իրականացումը ուղեկցվում է տարբեր քաղաքական և հասարակական կազմակերպությունների և շարժումների ծագմամբ և գործունեությամբ, որոնք քաղաքական կուսակցությունների հետ միասին նշանակալից դեր են խաղում ժամանակակից հասարակությունների հասարակական-քաղաքական կյանքում` մասնավորապես հասարակության քաղաքական համակարգում:

Բաց է այն համակարգը, որի համար շրջապատող միջավայրի հետ ակտիվ փոխհարաբերություններն ու կապերը հանդիսանում են կենսագործունեության ձեւ եւ պայման: Բաց համակարգը ոչ միայն ունակ է որոշակի փոփոխություններ առաջ բերել շրջապատող միջավայրում, այլեւ ի վիճակի է որոշակի պայմաններում ինտեգրել եւ սեփական գործառնության մեջ ներառել սեփական համակարգի արդյունք չհանդիսացող տարրեր:

Փակ է այն համակարգը, որն ունի ինքնաբավ բնույթ, շրջապատի հետ հարաբերություններում ներկայանում է հարաբերականորեն մեկուսացված: Փակ համակարգի կառուցվածքում արտաքին տարրի ավելացման դեպքում կարելի է խախտել դրա կառուցվածքային – ֆունկցիոնալ ամբողջականությունը: Որպես տիպիկ օրինակ կարելի է դիտարկել Խորհրդային Միության քայքայումը:

Քաղաքական վարչակարգի տեսակները

Քաղաքական վարչակարգը մեթոդների և միջոցների ամբողջություն է, որոնց օգնությամբ իրականացվում է պետական իշխանությունը: Քաղաքական վարչակարգը մեկնաբանվում է որպես քաղաքական համակարգի ընդհանրացված գործառնական բնութագիր, քաղաքական իշխանության ձևավորման և իրականացման, քաղաքական նպատակներին հասնելու սկզբունքների, միջոցների և մեթոդների ամբողջություն: Քաղաքական վարչակարգի հասկացության հայեցակարգային մեկնաբանությունների մեծ մասը իրավական և սոցիոլոգիական ուղղություններ է ընդգրկում: Իրավական ուղղությունն իրենից ենթադրում է կառավարման պաշտոնական ձևեր և լեգալ մեթոդներ, որոնք հենվում են պետության գործառնության ձևական իրավաբանական չափանիշների վրա՝ կապված սահմանադրական իրավունքի հռչակած նորմերին: Կարելի է ասել, որ քաղաքական վարչակարգի հասկացությունն այս պարագայում մոտ է պետության կառավարման ձևի հասկացությանը, նրա սահմանադրական-իրավական կարգին: Իսկ ահա սոցիոլոգիական ուղղությունը շեշտում է այլ չափանիշներ: Մ. Դյուվերժեի կարծիքով, քաղաքական վարչակարգը հատուկ մեխանիզմ է, որը մի կողմից՝ միավորում է ընտրությունների և որոշումների ընդունման մոդելները, մյուս կողմից՝ քաղաքական սոցիալական սուբյեկտների (կուսակցությունների) քաղաքական մասնակցության ձևերը: Քաղաքական վարչակարգի որակական բնութագրումն ընգրկում է քաղաքացիներին տրված ազատությունների և իրավունքների ծավալը, պետական իշխանության իրականացման մեթոդները, քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման կարգը, քաղաքական իշխանության ձևական կամ իրական բաժանումը, քաղաքական կուսակցությունները, լեգալ ընդդիմությունը, գաղափարախոսական պլյուրալիզմի առկայությունը կամ բացակայությունը: Առաջնորդվելով վերը նշված չափորոշիչներով տարբերվում են 3 քաղաքական վարչակարգեր. ավտորիտար, ամբողջատիրական և ժողովրդավարական:

Քաղաքական վարչակարգը մեթոդների և միջոցների ամբողջություն է, որոնց օգնությամբ իրականացվում է պետական իշխանությունը: Քաղաքական վարչակարգը մեկնաբանվում է որպես քաղաքական համակարգի ընդհանրացված գործառնական բնութագիր, քաղաքական իշխանության ձևավորման և իրականացման, քաղաքական նպատակներին հասնելու սկզբունքների, միջոցների և մեթոդների ամբողջություն: Քաղաքական վարչակարգի հասկացության հայեցակարգային մեկնաբանությունների մեծ մասը իրավական և սոցիոլոգիական ուղղություններ է ընդգրկում: Իրավական ուղղությունն իրենից ենթադրում է կառավարման պաշտոնական ձևեր և լեգալ մեթոդներ, որոնք հենվում են պետության գործառնության ձևական իրավաբանական չափանիշների վրա՝ կապված սահմանադրական իրավունքի հռչակած նորմերին: Կարելի է ասել, որ քաղաքական վարչակարգի հասկացությունն այս պարագայում մոտ է պետության կառավարման ձևի հասկացությանը, նրա սահմանադրական-իրավական կարգին: Իսկ ահա սոցիոլոգիական ուղղությունը շեշտում է այլ չափանիշներ: Մ. Դյուվերժեի կարծիքով, քաղաքական վարչակարգը հատուկ մեխանիզմ է, որը մի կողմից՝ միավորում է ընտրությունների և որոշումների ընդունման մոդելները, մյուս կողմից՝ քաղաքական սոցիալական սուբյեկտների (կուսակցությունների) քաղաքական մասնակցության ձևերը: Քաղաքական վարչակարգի որակական բնութագրումն ընգրկում է քաղաքացիներին տրված ազատությունների և իրավունքների ծավալը, պետական իշխանության իրականացման մեթոդները, քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման կարգը, քաղաքական իշխանության ձևական կամ իրական բաժանումը, քաղաքական կուսակցությունները, լեգալ ընդդիմությունը, գաղափարախոսական պլյուրալիզմի առկայությունը կամ բացակայությունը: Առաջնորդվելով վերը նշված չափորոշիչներով տարբերվում են 3 քաղաքական վարչակարգեր. ավտորիտար, ամբողջատիրական և ժողովրդավարական:

Exercises Unite/3

3/1

1.She’s eating an apple.

2.He’s waiting for a bus.

3.They’s playing a football.

4.He is lining on the floor.

5.They arehaving breakfast.

6.She is siting on the table.

3/2

1.Please be quitet. I’m working.

2.’Where’s John?’ ‘He’s in the kitchen. He is cooking’.

3.’You staying on my foot’. ‘Oh, I’m sorry.’

4.Look! Somebody is swinging in the river.

5.We’re here on holiday. We staying at the Central Hotel

6.’Where’s Ann?’ She standing a shower.

7.They building a new hotel in the city centre at the moment.

8.I going now. Goodbye.

Mkhitar Sebastian Education Complex

Mkhitar Sebastian studied at St. Nshan Sebastian, then at the monasteries of Echmiadzin, Sevan, Karin.
In 1717, the Senate of Venice granted the Congregation St. Lazarus Island by charter. Here Sebastian built a church, opened a school, trained fellow believers. At St. Lazare he did bibliographic work, conducted philological studies of his students, made translations, and published books. After Sebastian ‘s death, the monastery was named Mkhitaryan in his honor.

Mkhitar Sebastian Educational Complex is an educational institution in Yerevan. The educational complex was founded in 1989.

The educational complex implements programmes of upper secondary education, general education, higher education, vocational, secondary vocational and supplementary education.
The educational complex implements modern author ‘s educational programs.

New Werbs 2.

To think-կարծել/I thought the Armenian team would win

build-կառուցել/I am very interested in how buildings are built

discover-բացահայտել/I’m very interested in Discovery

Destroy քանդել/the walls of our school are constantly torn down

to climb -բարձրանալ/I really want to climb Mount Ararat

jump-ցատկել/I like the fun of jumping with a parachute

To mix-իւառնել/I love mix shake

to dream-երազել/Dreaming is not bad

to argue-վիճել/our lesson turned into a style

to apply -կիրառել/We were taught to apply mathematical formulas

New verbs 1.

1.Run-վազել/I ran to school

2.play-իւաղալ/They like to play pingpong on Sunday

3.shut-կրակել/We learned to shoot:

4.kill-սպանել/Meny people are killed during wars

5.to walk-քայլել/I like to walk in fine weather

6. buy-գնել/He bought a new car

7.to swim-լողալ/I like swimming

8.to fly-Թռչել/He never flies alone

9.to fall-ընկնել/Suddenly the shelf fell down.

10.to sit down-նստել/I was sitting in class today

11.get drunk-հարբել/He was tired and got drunk

12.enjoy-վայելել/Everybody enjoyed himself at the party

13.to sleep-ննջել/People must sleep seven hours at night

14.close-փակել/Museums are closed at six a clock

15.accept-ընդունել/He is accepted well

6.talk-զրուցել/English people like to talk mach a bout weather

17.forgive-ներել/She always forgives her friends

18.drive-վարել/Im driving now

19.help-օգնել/I like to help my family

20.get excited-հուզվել/After watching the film she got exited.